Üniversiteli sınav zamanlarında ÖSYM’de çalışacak

0

Üniversiteli sınav zamanlarında ÖSYM’de çalışacak.Üniversiteli sınav zamanlarında ÖSYM’de çalışacak. ÖSYM yönetmeliği değişti. ÖSYM, sınav dönemlerinde üniversite öğrencileri çalıştırabilecek. ÖSYM Başkanlığı hizmet bedellerinin yatırılması için özel hesap açabilecek. Sınav görevlilerinin süresi 2 yıldan fazla olabilecek, görev süresi bitenler geri çağrılabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Sınav Koordinatörlükleri ve Başvuru Merkezlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre ÖSYM sınav hizmetlerinde kısmi zamanlı olarak üniversiteli çalıştırabilecek.

ÜNİVERSİTELİ SINAV ZAMANLARINDA ÖSYM’DE ÇALIŞACAK

Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre sınav koordinatörleri ve yardımcıları iki yıldan fazla da çalıştırabilecek. Görev süreleri dolanlar da yeniden görevlendirilebilecek. Sınav koordinatörlükleri ve başvuru merkezlerince tahsil edilen hizmet bedellerinin yatırılması için Başkanlıkça özel hesap açılabilecek

İşte yönetmelik değişikliğinden göze çarpan maddeler:

YENİ MERKEZ AÇMA KAPATMA

MADDE 3:

“(3) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurum müdürlükleri, üniversiteler, ihtiyaç duyulması halinde kamu veya özel kurum ve kuruluşları bünyesinde başvuru merkezlerinin oluşturulması, personel görevlendirilmesi ve gerektiğinde başvuru merkezlerinin kapatılması Başkanın onayı ile gerçekleştirilir.”

“Başvuru merkezi olarak görev yapmak isteyen özel veya kamu kurum ve kuruluşları. il/bölge veya ilçe sınav koordinatörlükleri ya da doğrudan Başkanlığa bağlı temsilcilikler aracılığıyla veya doğrudan Başkanlığa müracaat ederler.”

İKİ YILDAN FAZLA DA ÇALIŞABİLECEKLER

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınav koordinatörleri ve koordinatör yardımcıları iki yıldan oluşan bir dönem için görevlendirilir. Görev süresi dolan sınav koordinatörü ve yardımcılarından hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar Başkanlıkça yeniden görevlendirilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRABİLECEK

MADDE 10 – (1) Koordinatörlüklerde ayrıca 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 19. fıkrası uyarınca yükseköğretim kurumlarının önlisans, lisans ve lisansüstü diploma programlarına kayıtlı öğrencilerden. Başkanlıkça hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar başvuru, tercih, sınav evrakının tanzimi ve benzeri sınav hizmetlerine yönelik geçici işlerde kısmî zamanlı olarak çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilmez. Kısmî zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret. 4857 sayılı İş Kanunu gereğince belirlenmiş olan günlük brüt asgarî ücreti geçemez. Kısmî zamanlı çalışma karşılığı ücret ödenmesi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilmekte olan burs veya öğrenim kredisinin kesilmesi veya aynı Kuruma ait yurtlardan yararlanma hakkının kaldırılması sonucunu doğurmaz. Kısmî zamanlı olarak öğrenci çalıştırılmasına ilişkin haftalık çalışma süreleri ve yapılacak ücret ödemelerinin tutarı ile diğer usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Başkanlık tarafından belirlenir. Bunlar hakkında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uygulanır ve prim ödeme yükümlüsü Başkanlıktır. Hak sahibi olarak almış oldukları gelir ve aylıkları bu çalışmalarından dolayı kesilmez.”

BAŞKANLIK ÖZEL HESAP AÇABİLECEK

MADDE 16 – (1) Sınav koordinatörlükleri ve başvuru merkezlerince tahsil edilen hizmet bedellerinin yatırılması için Başkanlıkça özel hesap açılır.

(2) Sınav koordinatörlükleri ve başvuru merkezleri tarafından tahsil edilen hizmet bedellerinden özel hesaba yatırılması gereken tutar ile yatırılma süresini sınav koordinatörlükleri ve başvuru merkezleri itibarıyla belirlemeye, gerektiğinde özel hesaplar arasında aktarma veya birleştirme yapmaya Başkanlık yetkilidir.

(3) Sınav koordinatörlükleri ve başvuru merkezlerinin Başkanlıkça belirlenen süre veya limiti aşan tahsilat tutarları, tahsilat görevlileri tarafından, hizmet kayıtlarının tutulduğu sistemden alınacak tahsilat dönemine ilişkin işlem raporu ile gerekli uygunluk sağlandıktan sonra sınav koordinatörü veya başvuru merkezi yetkilisinin onayı ile özel hesaba yatırılır. Bankadan alınan dekont ile hizmet kayıtlarının tutulduğu sistemden alınacak tahsilat dönemine ilişkin işlem raporu, sınav koordinatörü veya başvuru merkezi yetkilisi ile tahsilat görevlisi tarafından imzalandıktan sonra birimde muhafaza edilir.

HESAPLAR NASIL KULLANILACAK?

(4) Yıl sonlarında sınav koordinatörlüklerinin özel hesaplarında kalan tutarlar ile başvuru merkezlerince Başkanlığa aktarılacak tutarlar, Başkanlıkça bu amaçla açılan özel hesaba aktarılarak muhasebe kayıtlarında emanet hesaba alınır. Özel hesapların kayıtlarının tutulması, gelir fazlası tutarların hesaplanması, özel hesaptan emanet hesaba alınması ile ilgili işlemler muhasebe birimi tarafından yapılır.

(5) Özel hesaplara yatırılan tutarlar ile bu hesaplardan yapılan harcamalar Başkanlık bütçe hesaplarıyla ilişkilendirilmez.

(6) Başkanlıkça gerek görülmesi halinde, emanet hesapta kayıtlı toplam tutarın %50’sini geçmemek ve sınav ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ihtiyacı olan sınav koordinatörlüklerinin hesabına aktarma yapılabilir. Kayıtlara alındığı yılı takip eden yılın sonunda emanet hesapta kalan tutar Başkanlıkça bütçeye gelir kaydedilir.

 (7) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurum müdürlüklerinde oluşturulan başvuru merkezleri için Milli Eğitim Bakanlığı ile Başkanlık arasında, sınav koordinatörlükleri dışındaki diğer başvuru merkezleri için ilgili kurum ve kuruluşlar ile Başkanlık arasında imzalanacak protokol esasları geçerlidir.”

TOPLANAN PARALAR NASIL HARCANACAK?

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Mali hükümler

MADDE 17 – (1) Başkanlık adına açılan özel hesaba kaydedilen hizmet bedelleri, yalnızca koordinatörlüğün sınavlara ve hizmetlere ilişkin mal ve hizmet alımlarında harcanabilir. Koordinatörlük hizmetleri ile doğrudan ilgisi olmayan şahsi mahiyette harcamalar yapılamaz. Koordinatörlükte; dayanıklı taşınırlar ve tüketim malzemeleri, internet, iletişim, personel, taşıt kiralama, kullanılan taşıtların yakıtı, bakım ve onarım giderleri, ulaşım, sınav evrakını indirme-bindirme, telefon, faks, kırtasiye, su, ısıtma, aydınlatma,  temizlik, güvenlik, sınav evrakının ve görevlilerin taşınması, sınav binalarının denetlenmesi, güncellenmesi ve yeni açılacak binaların sisteme dâhil edilmesi ile ilgili personel ve hizmet giderleri, sınav binalarında sınav öncesi ve sınavda oluşacak eksikliklerin tamamlanması, sınav görevlilerinin eğitimi amacıyla toplantı tertibi, görevlilerin mahalli teamüllere ve piyasa rayicine uygun temsil ve ağırlama giderleri, Başkanlığın onayı ile soru hazırlama ve denetleme çalışmaları yapılması, sınav öncesi hazırlık veya sınav sonrası uygulamaya yönelik bölgesel ve yerel toplantılar ile temsil, ağırlama, iaşe ve ibate giderleri gerekçesi açık ve yazılı olarak belirtilmek suretiyle yapılabilir. Tüm harcamalar 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde tanımlanan fatura veya fatura yerine geçen belge karşılığı yapılır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan harcamalar Sayıştay denetimine tabidir. Ayrıca, sınav koordinatörlükleri ile başvuru merkezlerinin işlemleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

 

Paylaş

Yorumlar kapatıldı